Utendørs luftforurensning
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Utendørs luftforurensning

Redusert luftforurensning

Luftforurensningen utendørs er noe redusert de siste årene. For eksempel er svovelutslippet i Norge redusert med 70%. Miljøverntiltakene har begynt å gi målbare resultater, men flere store problemer gjenstår. Det er nå primært fokus på klimaendringene fra CO2 utslipp som det trolig er vanskelig å løse med dagens tilnærming.

Smog og helse
Lungekreft

På vinterdager med lite vind er Oslo en av Europas mest forurensede byer. En ser tydelig smogen som en gråbrun suppe over sentrum. Radiumhospitalet anslår at 5-25% av lungekrefttilfellene i Oslo har sammenheng med luftforurensning. Bergen, Trondheim og Drammen har også mye svevestøv. Innbyggere i bymessige områder i Europa antas å få et års redusert levealder på grunn av partikkelforurensning.

Trafikkforurensning

 

Luftfiltrering

I boligsammenheng er hovedveier den viktigste utendørs forurensningskilde. Diesel gir uheldige gasser og partikler. Piggdekk river opp store mengder asfaltstøv som finner veien inn i boliger. Også flyplasser gir betydelig forurensning. Hvis trafikkbelastningen er stor, kan filtrering av uteluft via ventilasjonsanlegg være aktuelt også i boliger.

Asfaltstøv og astma

Den skitne snøen i veikantene, de skitne husene i storbyene og ekstra skitne biler om vinteren skyldes hovedsakelig asfaltstøv og røyk fra fyring. Piggdekkavgiften i enkelte byer reduserer problemet. Rundt de store veiene er det mye astma. Synlig skitt har også betydelige trivselsmessige virkninger.

Blyholdig eksos

Eksos fra blyholdig bensin har gitt skader på nervesystemet. Dess mer det forskes på bly, desto mer alvorlige skadevirkninger påvises. Blyholdig bensin ble fjernet i det stille. Også pussing og brenning av blyholdig maling og plast økte blybelastningen. Pussing av bunnstoff på båter ga bly og andre tungmetaller inkludert kvikksølv.

Tungmetaller

Industrielle rensetiltak og resirkulering av el-avfall har nå redusert tungmetallutslippet. Rundt industristeder som f.eks. Mo i Rana, Odda, Årdal og Kristiansand er det ennå mye tungmetaller. Avfallsanlegg og forbrenning forurenser. Innen bygg og anlegg er det stor bruk av kjemikalier, men diverse miljøtiltak reduserer utslippene.

Hormonutslipp
Nanoteknolog

Hormonelle prevensjonsmidler og kreftmedisiner påvises i kloakkrenseanlegg. De akkumuleres i næringskjedene. Barn kommer i puberteten tidligere enn før. Flammehemmere og mykgjørere i plast damper av hormonhermende stoffer med lav nedbrytbarhet. Bruk av nanoteknologi utgjør en ny type forurensning som bl.a. kan drepe fisk.

Plantevernmidler
Biocider

Bruk av plantevernmidler i jordbruk er et problem både via maten og via langtransporterte luftforurensninger. Antibiotika og andre medisiner brukes i dyrehold og ved fiskeoppdrett. Biocider brukt bl.a. mot insekter, som konserveringsmidler og som impregnering, er et problem.

Naturen som indikator
Lavvekster
Mose

Årlige undersøkelser av mose gir en indikasjon på utviklingen i forurensingsnivået. Sunn nåleskog og mange lavtyper på trærne antyder at forurensningsnivået er moderat. Lav var for eksempel nær utryddet i Oslo på grunn av svovel i luften. Reinbeitene nær grensen til Sovjet er truet. Skjegglav som er mest følsom for forurensning, er blitt svært sjelden. Blåveisen og mose dør ut på steder med mye forurenset nedbør.

Naturlig rensing
Skjerming med trær

Naturen har stor evnen til å rense omgivelsene. Skog, grøntarealer, sol, vind, rennende vann, jord, mikroorganismer, insekter, og dyr bidrar til et bedre miljø. For eksempel kan planting av trær begrense belastningen fra trafikk betydelig. Grønne tak og slyngplanter som dekker veggene har også en effekt.

Feilslått miljøpolitikk

Norsk miljøpolitikk virker lite gjennomtenkt. Satt på spissen får 4 døde fisk mer oppmerksomhet enn at 45% er allergikere. Det er i orden at en bruker titalls liter maling i boligen. Malingskvetten som blir igjen er imidlertid så giftig at den ikke kan kastes på søppelplassen. Vi tar bedre vare på søppelplasser enn mennesker. Forurensingsskader på mennesker er ennå tabu. Det er stille om hva en finner ved å måle miljøgifter i blodprøver og annet vev.

Miljømarkedsføring
Lobbyvirksomhet

Miljø misbrukes i markedsføringen av svært mange produkter. Det som skjuler seg bak, er ofte store aktører som bruker helse- og miljøpåskudd for å fjerne småleverandører og få monopol via patenterbare produkter. Lobbyvirksomhet mot EU og norske beslutningstakere med tynne miljøargumenter, virker.

Litteratur:

Statistisk sentralbyrå m.fl. 1994 "Naturmiljøet i tall 1994", Universitetsforlaget, Oslo
Aall,C. 1989 "Miljøårboka 1989", Samlaget Oslo
Statistisk Sentralbyrå 1988 "Miljøstatistikk 1988", Oslo
Pleym,H. m.fl. 1992 "Miljøstudier", NKI-Forlaget Oslo
Worldwatch Institute, "State of the world " årbøkene.
Bellona Magasin, Boks 8874 Youngstorget, 0028 Oslo

Adresser:

Miljødirektoratet, Strømsvn 96, 0663 Oslo. 22 57 34 00
Norsk Institutt for luftforskning, Postboks 100, 2027 Kjeller. 63 89 80 00

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Prøvebo et optimalt
miljø i ferien

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria